ДОКУМЕНТИ 2024 – ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ

Програмата за развитие на спорта Самбо конкретизира основните направления и дейността за подобряване състоянието му.
Програмата детайлизира задачите и подхода за решаването им от отделните направления, съгласно новите социално-икономически условия и тенденциите за развитие на Самбото в света. Програмата е разработена в съответствие с изискванията